Исковое заявление о признании завещания недействительным

Apr 20, 2024
  • 2024

Образец искового заявления о признании завещания недействительным, с учетом последних изменений действующего законодательства.

В ___________________________ (наименование суда) Истец: _______________________ (ФИО полностью, адрес) Ответчик: ____________________ (ФИО полностью, адрес) Цена иска: ____________________ (вся сумма из требований)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании завещания недействительным

«___»_________ ____ г. умер _________ (ФИО умершего). После его смерти открылось наследство, состоящее из _________ (указать состав наследственного имущества).

Я являюсь наследником ___ (очередь наследования) после смерти _________ (ФИО умершего) на основании _________ (указать основания наследования, по закону или завещанию).

После смерти наследодателя мне стало известно, что «___»_________ ____ г. было составлено завещание, по которому все имущество умершего было завещано _________ (ФИО, степень родства с умершим).

Указанное завещание является недействительным, так как совершено с нарушениями требований действующего законодательства _________ (указать, почему завещание является недействительным).

На основании изложенного, руководствуясь статьями 131-32 Гражданского процессуального кодекса РФ,

Прошу:

  1. Признать завещание от «___»_________ ____ г. от имени _________ (ФИО наследодателя) в пользу _________ (ФИО наследника), удостоверенное _________ (указать где, когда и кем удостоверено недействительное завещание) недействительным.

Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих в деле):

  1. Копия искового заявления
  2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины
  3. Свидетельство о смерти наследодателя
  4. Документы на наследственное имущество
  5. Документы, подтверждающие право наследования

Дата подачи заявления ___ _________ ____ г. Подпись истца _______


Datalife Engine Demo

автор: uaspravka.com | 12-10-2014, 00:44 | Просмотров: 207

До ______________ міськрайонного суду

_________________області

Позивач: Кравченко Максим Миколайович,

який проживає за адресою: вул. Маяковського, буд. 3,

Відповідач: Кащенко Людмила Яківна,

кв. 157, м. ______________ ______________ обл.,

поштовий індекс _____

Ціна позову:15000 гр.

Позовна заява

про визнання заповіту недійсним

24 листопада 2002 року мій дід Крюк Іван Силович заповідав мені двокімнатну квартиру №156 по вул. Маяковського, буд. 3 в м. ______________ ______________області, що підтверджується доданою до заяви копією заповіту.

12 лютого 2005 року він помер.

Після його похорон я звернувся до державного нотаріуса _____________ міської державної нотаріальної контори із заявою про прийняття спадщини і від нього дізнався, що за три дні до смерті мій дід заповів квартиру своїй сусідці Кащенко Людмилі Яківні. Заповіт на її ім’я був посвідчений 8 лютого 2005 року приватним нотаріусом Марченко Валентино Іванівною, і я вважаю його недійсним з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 225 Цивільного кодексу України правочин, який дієздатна фізична особа вчинила у момент, коли вона не усвідомлювала значення своїх дій та не могла керувати ними, може бути визнаний судом недійсним за позовом цієї особи, а в разі її смерті – за позовом інших осіб, чиї цивільні права або інтереси порушені.

На час складання заповіту моєму дідові виповнилося 87 років. В останні роки у нього розвився віковий склероз і почастішали випадки несприйняття дійсних подій.

Внаслідок цього ще за рік до смерті він перебував на обстеженні у невропатолога та психіатра. Однак спроби поліпшити його психічний стан позитивного результату не мали.

На день посвідчення заповіту на користь Кащенко Л.Я. у мого діда спостерігався процес психічного розладу, що зможе підтвердити лікар-психіатр та наші сусіди Остапчук В.І. та Дубиніна М.П.

Крім перелічених свідків, зазначені мною обставини підтверджуються доданими до заяви документами.

На підставі викладеного й у відповідності із ст. 16, ч. 1 ст. 225, ч. 2 ст. 1257 ЦК України, керуючись ч. 1 ст. 88, п. 5 ч. 6 ст. 130, ч. 1 ст. 132, ст. 143, п. 2 ч. 1 ст. 145 ЦПК України

прошу:

1. Визнати недійсним заповіт Крюка Івана Силовича на користь Кащенко Людмили Яківні, посвідчений 8 лютого 2005 року приватним нотаріусом Марченко Валентино Іванівною.

2. Стягнути з відповідачки на мою користь судові витрати.

3. Під час попереднього судового засідання вирішити питання про:

а) витребування із _____________ міської державної нотаріальної контори ксерокопії заповіту, складеного Крюк І.С. на ім’я Кащенко Л.Я.,

б) призначення судово-психіатричної експертизи для вирішення питання про можливість Крюк Іваном Силовичем усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними на момент складання заповіту

в) виклик до суду свідків:

- Остапчук Валентини Іванівни, яка проживає за адресою: вул. Маяковського, буд. 3, кв. 160, м. ______________ ______________обл.

- Дубиніної Марини Петрівни, яка проживає за адресою: вул. Маяковського, буд. 3, кв. 162, м. ______________ ______________обл.

- Васильченко Антона Андрійовича, який проживає за адресою: вул. Марата, буд. 13, кв. 16, м. ______________ ______________обл.

Додатки:

1. Дві копії свідоцтва про смерть Крюк І.С.

2. Дві копії свідоцтва про народження Кравченко М.М.

3. Довідка з місця проживання.

4. Копія довідки з місця проживання.

5. Дві копії свідоцтва про приватизацію квартири.

6. Дві копії заповіту на ім’я Кравченко М.М.

Источники: http://vseiski.ru,

Признание завещания недействительным

Завещание - это сделка, заключается физическим лицом ( завещателем ) на случай смерти. совершается в предусмотренной законом форме. поэтому на него также распространяются общие положения о сделках. если в книге шестой ГК нет соответствующего специального правила.

Частью 2 ст. 1257 ГК Украины по иску заинтересованного лица суд признает завещание недействительным если установлено, что волеизъявление наследодателя не было свободным и не отвечало его воле. Например, произошло составления завещания под влиянием насилия со стороны наследника. Но при указанных обстоятельствах завещание может быть признано недействительным только с предоставлением соответствующих доказательств, подтверждающих эти обстоятельства.

Завещание может быть признано недействительным с момента его заключения в случае, если :

• завещание заключила лицо, признанное в судебном порядке недееспособным или не достигшее возраста завещательного дееспособности

• завещатель не подписал лично завещание и по его просьбе завещание не подписан другим гражданином

• по просьбе завещателя завещание подписано лицом. которое не имело права его подписывать

• завещание удостоверено лицом, которому действующее законодательство таких полномочий не предоставляет.

Основания признания завещания недействительным могут быть установлены и после открытия наследства:

• составление другого завещания который, по сути, отменил предыдущий

• установление обстоятельств, создавших волю завещателя на момент заключения завещания ( насилие, обман, ошибка)

• установление факта, что на момент составления завещания завещатель не способен был осознавать значение своих действий и руководить ими.

Бывают случаи, когда завещание признают недействительным в определенной части, в частности:

• завещатель лишил права на наследство обязательных наследников

• распорядился всем имуществом, хотя ему принадлежала лишь часть ( например, не учел доли супругов в общем имуществе супругов)

• условиями получения наследства, определенные в завещании, противоречит законодательству, ограничивающие правоспособность наследника, аморально и др.

При решении вопроса о признании завещания недействительным, надо учитывать, что если в завещании есть ошибки или неточности которые сами по себе не противоречат правилам совершения сделки или в форме сделки, то такое завещание не может быть признан недействительным по основаниям.

По иску заинтересованного лица суд также может признать завещание недействительным, если оно было составлено лицом под воздействием физического или психического насилия, или лицом, которое через стойкое расстройство здоровья не осознавало значения своих действий и/или не могло руководить ими. Для установления психического состояния завещателя в момент составления завещания, которое давало бы основание предположить, что лицо не понимало значения своих действий и не могло руководить ими на момент составления завещания, суд назначает посмертную судебно-психиатрическую экспертизу ( статья 145 ГПК).

В соответствии со статьей 1301 ГК Украины свидетельство о праве на наследство может быть признано недействительным не только тогда, когда лицо, которому оно выдано, не имело права на наследование, но и других оснований, установленных законом.

Такими другими основаниями могут быть :

- Признание завещания недействительным

- Признание отказа от наследства недействительным

- Признание брака недействительным

- Нарушения в связи с выдачей свидетельства о праве на наследство прав других лиц.

Источники: http://vseiski.ru, spadok.at.ua, uaspravka.com

Следующие образцы:

20 апреля 2024 года

Комментариев пока нет!
Ваше имя *
Ваш Email *

Сумма цифр справа: код подтверждения